Ålands landskapsregering

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2004-06-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Anpassning av landskapslagstiftningen med anledning av det nya sjöfartsstödet

·       Landskapsregeringens framställning nr 15/2003-2004

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om förskottsuppbörd. 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om förskottsuppbörd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 1 § 1 mom. landskapslagen den 13 mars 1997 om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om förskottsuppbörd samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Tillämpningsområde

     Lagen om förskottsuppbörd (FFS 1118/1996) och förordningen om förskottsuppbörd (FFS 1124/1996) och med stöd av dem utfärdade bestämmelser skall tillämpas i landskapet vid verkställigheten av kommunalbeskattningen med beaktande av de avvikelser och särskilda bestämmelser som följer av denna lag.

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

1 §

Tillämpningsområde

     Lagen om förskottsuppbörd (FFS 1118/1996) och förordningen om förskottsuppbörd (FFS 1124/1996) och med stöd av dem utfärdade bestämmelser skall tillämpas i landskapet vid verkställande av kommunalbeskattningen med beaktande av de avvikelser och särskilda bestämmelser som följer av denna lag. Dessutom tillämpas lagen om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts av sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg (FFS …/2004) vid verkställande av förskottsinnehållning i landskapet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den … och tillämpas första gången på den förskottsinnehållning som verkställs av löner som utbetalas år 2005.