Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 11/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Lasse Wiklöf

2002-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsstyrelsens åtgärder inom miljöpolitiken

 

 

Det finns en växande oro bland ålänningarna beträffande tillståndet i Östersjön och våra näraliggande vattenområden. Intensiv algblomning, ökad eutrofiering och åtföljande syrebrist inger stora farhågor för framtiden.

     Många ålänningar ser redan nu ett mycket starkt hot mot en av våra allra viktigaste näringar - turismen - men befolkningen oroar sig också för sina egna fritids- och rekreationsmöjligheter i framtiden. Även beträffande vår fiskerinäring är hoten uppenbara.

     All expertis är överens om att övergödningen - tillförseln av kväve och fosfor - är det allvarligaste hotet mot ett friskt hav men för att vända den negativa utvecklingen såväl inomskärs som ute i Östersjön förutsätts kraftfulla begränsningar av de övergödande utsläppen.

     Från åländsk sida gäller det att vidta alla möjliga åtgärder såväl på det lokala planet som i det internationella umgänget. Åland måste vidta kraftfulla åtgärder och Östersjöstaterna måste dramatiskt nedbringa utsläppsgranden om utvecklingen i Östersjön - ett av världens mest belastade innanhav - skall kunna vändas. Östersjön måste i allt beslutsfattande betraktas som ett särskilt skyddsvärt havsområde. Utvecklingen hittills förskräcker och tiden är knapp.

     En mycket allmän uppfattning bland många ålänningar är att miljöpolitiken i landskapet kännetecknas av omfattande prat och diskussioner men av få verkningsfulla åtgärder.

 

Med hänvisning till ovanstående ställer vi därför med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen följande spörsmål till landskapsstyrelsen

 

Vilka verkningsfulla åtgärder ämnar landskapsstyrelsen sätta in för att vända den negativa utvecklingen i våra vikar och skärgårdsområden, vilka effekter bedöms åtgärderna ha och inom vilken tidsperiod skall åtgärderna verkställas?

 

 

Mariehamn den 11 september 2002

 

 

 

Lasse Wiklöf

 

 

Barbro Sundback

 

 

Anne-Helena Sjöblom

Harriet Lindeman

 

 

Dennis Jansson