Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 2/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson

2001-12-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ltl Roger Janssons m.fl. spörsmål angående landskapsstyrelsens åtgärder för att förhindra att lotsningsverksamhet flyttas från Åland

 

År 2000 genomfördes 170 st lotsningar i det åländska lotsområdet. Sex anställda lotsar fungerade med Mariehamn som bas. De är samtliga bosatta på Åland. I år beräknas antalet lotsningar till 150 á 160 st, det vill säga nästan en lotsning varannan dag.

     Lotsverksamheten på Åland har gamla och stolta anor. För att lotsa inom åländskt område skall lotsen vara certifierad för detta. Trafiken genom Ålands hav i nord-sydlig riktning och genom skärgårdshavet i öst-västlig riktning är fortsatt intensiv.

     Därför har det genom åren diskuterats behov av en trafikledningscentral för denna sjötrafik för att öka säkerheten för både mötande trafik och korsande trafik. För en sådan central funktion på Åland är både sjöbevakningen och lotsverksamheten central.

     I år har staten redan flyttat två av de sex åländska lotsarna till Mäntyluoto och från den 1 januari 2002 avser man att flytta de kvarvarande fyra åländska lotsarna till Åbo. Samtidigt avser man att ersätta åländska lotsar som går i pension med lotsar bosatta i riket.

     Risken är uppenbar att en serviceform som genom sekler varit bunden till Åland, nu genom dessa åtgärder helt försvinner.

     Enligt självstyrelselagen skall staten samråda med landskapsstyrelsen före förändring i statlig verksamhet på Åland genomförs. Sådant samråd har enligt uppgift inte skett vid flyttningen år 2001 av två lotsar till Mäntyluoto.

 

Med hänvisning till ovanstående och enligt 48§ i lagtingsordningen efterfrågar vi:

 

Vad har landskapsstyrelsen gjort för att förhindra att den nödvändiga och traditionsrika maritima serviceformen lotsning i Ålands område flyttas från Åland?

 

Mariehamn den 3 december 2001

 

 

Roger Jansson

Lasse Wiklöf

Gun-Mari Lindholm

 

 

Harriet Lindeman

 

 

Anne-Helena Sjöblom

 

 

Olof Salmén

 

 

Dennis Jansson

 

 

 

Bert Häggblom

 

 

Jörgen Strand

 

 

 

 

 

Danne Sundman