R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om bifall till ikraftträdande av Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring samt om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring och med förslag till lag om ikraftsättande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

 

          Om ett internationellt fördrag som Finland ingår innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) faller inom landska­pets behörighet, skall lagtinget enligt 59 § 2 mom. i den nämnda lagen, för att bes­täm­melsen skall bli gällande i landskapet, ge sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

          Det ovan nämnda Kyotoprotokollet innehåller bestämmelser som gäller miljövård. Enligt 18 § 10 punkten självstyrelselagen har lagtinget lagstiftningsbehörighet i fråga om natur- och miljövård, friluftsliv och vattenrätt. Eftersom lagtingets bifall inte tidigare har begärts angående den konvention som ligger till grund för protokollet föreslås att själva konventionen behandlas i detta sammanhang.

          Med bifogande av regeringens proposition i saken, som även innehåller protokollstexten, föreslås

a) att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen om ikraftträdande av Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring (FördrS 659/1994) samt förordningen om ikraftträdande av ändringar i bilaga I till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring (FördrS 702/1998) träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet, samt

b) att Ålands lagting ger sitt bifall till att den ovan nämnda lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det ovan nämnda Kyoto­protokollet faller inom landska­pets be­hörighet.

                                                               

          Helsingfors den 5 juni 2002

 

 

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

                                                                                      Justitieminister Johannes Koskinen

 

13/08/2002/LavO