R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

                                               framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Sydafrika, å andra sidan, samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

 

          Om ett internationellt fördrag som Finland ingår innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) faller inom landska­pets behörighet, skall lagtinget enligt 59 § 2 mom. i den nämnda lagen, för att bes­täm­melsen skall bli gällande i landskapet, ge sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

          Det ovan nämnda avtalet omfattar frihandeln mellan Sydafrika och Europeiska unionen. Avtalet innehåller också bestämmelser om bl. a. handelsrelaterade frågor, ekonomiskt samarbete och samarbete som hänför sig till vetenskap, miljö, kultur, sociala frågor samt andra områden som hör till avtalets tillämpningsområde. Bestämmelserna i avtalet gäller således ett flertal områden i fråga om vilka lagtinget enligt själv­styrel­sela­gen för Åland har lagstift­nings­be­hörig­het.

          Med bifogande av regeringens proposition i saken, som även innehåller avtalstexten, föreslås

                                                              att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det ovan nämnda avtalet faller inom landska­pets be­hörighet.

 

          Helsingfors den 25 januari 2002

 

 

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

                                                                                       Justitieminister Johannes Koskinen

 

 

4326/08/2001/JM