Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 18/2001-2002

 

Datum

 

 

2002-03-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagstiftningen om miljöskydd och miljötill­stånd ändras för att mer exakt innesluta vissa bestämmelserna i rådets di­rektiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Överväganden. 3

2.1 Om artikel 2 (definitioner) 3

2.2 Om artikel 9.3-4 (villkor för tillstånd) 4

2.3 Om artikel 13.1 (den behöriga myndighetens förnyade bedömning och uppdatering av villkoren i tillstånd) 4

3. Förslagets verkningar 4

Detaljmotivering. 4

Ändring av landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd. 4

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd  6

Parallelltexter 8

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Bestämmelserna i rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar, nedan kallat direktivet, har i huvudsak införlivats i landskapslagen den 8 juni 2001 om miljöskydd och miljötillstånd (30/01). Viktiga bestämmelser finns också i landskapsförordningen den 21 juni 2001 om miljöskydd och miljö­tillstånd (35/01).

     Det är frågan om ett s.k. minimidirektiv enligt vilket tillstånd krävs för vissa slag av anläggningar med sådan verksamhetsvolym som förtecknats i direktivets bilagor. I landskapet finns endast någon enstaka verksamhet som har en så omfattande produktion eller annan verksamhetsvolym som förtecknats i direktivet. I landskapet finns dock lägre tröskelvärden för tillståndsplikt, så att tillståndsplikt i landskapet omfattar fler anläggningar än vad som direkt följer av direktivet.

     EG-kommissionen har i en skrivelse av den 25 oktober 2001, i enlighet med artikel 226 i EG-fördraget, anmärkt att det finns vissa brister avseende direktivets införlivande i landskapets lagstiftning. Av landskapets svar fram­går att anmärkningen ger anledning till ändringar i landskapets lag­stiftning samt att ett förslag i det syftet kommer att förläggas lagtinget sannolikt inom år 2002.

 

2. Överväganden

 

Landskapets lagstiftning om miljötillstånd har utformats med beaktande av bestämmelserna i rådets direktiv 96/61/EG och så att de omfattar också verksamheter med mindre produktion eller annat tröskelvärde. Dock måste landskapets bestämmelser ändras för att helt korrekt införliva direktivet. Mot denna bakgrund föreslår landskapsstyrelsen att ändringar görs lagstift­ningen om miljöskydd och miljötillstånd. Ändringar innebär således inte någon saklig ändring av landskapets bestämmelser.

     I texten nedan hänvisas till artiklar i rådets direktiv 96/61/EG vilka kommissionen, med hänvisning till artikel 1 om direktivets syfte och tillämpningsområde, inte anser vara helt införlivade i landskapets lagstiftning.

 

2.1 Om artikel 2 (definitioner)

 

Kommissionen har inte funnit att i landskapets lagstiftning har införlivats vissa definitioner som ingår i direktivet.

 

Landskapsstyrelsen föreslår att direktivets definitioner av begreppen ut­släpp och utsläppsgränsvärde införlivas i landskapets lagstiftning. Land­skapsstyrelsen konstaterar samtidigt att direktivets begrepp anläggning, be­fintlig anläggning och tillstånd i detta skede inte utan en mer ingripande omarbetning av lagen kan intas i landskapets lagstiftning. Så gäller begreppet tillståndsplikt i landskapet dels tillstånd för flera slag av verksamheter, dels för verksamheter med väsentligt lägre produktionskapacitet, avkastning eller annat tröskelvärde än de som är förenade med direktivets begrepp. Begreppen tillstånd och tillståndsplikt relaterar dessutom i lagstiftningen till begreppet verksamhet, inte till anläggning.

 


2.2 Om artikel 9.3-4 (villkor för tillstånd)

 

Kommissionen framhåller att i landskapets lagstiftning

-          inte tillräckligt exakt har införlivats sådana kontrollvillkor som till­ståndsgivaren skall ange i tillstånd (art. 9.3),

-          saknas ett förbud för tillståndsgivaren att som tillståndsvillkor anvisa användandet av en specifik teknik som bästa tillgängliga teknik (art. 9.4),

-          saknas en skyldighet för tillståndsgivaren att i miljötillstånd ange mät­metod, mätfrekvens och utvärderingsmetod (art. 9.5) samt att där

-          saknas en skyldighet för tillståndshavare att till berörd myndighet lämna de uppgifter som behövs för att kontrollera att villkor iakttas (art. 9.5).

 

Landskapsstyrelsen föreslår att i landskapslagen om miljöskydd och miljö­tillstånd införlivas tillståndsvillkor med formuleringar som överensstämmer med bestämmelserna artikel 9.3-5 i rådets direktiv 96/61/EG.

 

2.3 Om artikel 13.1 (den behöriga myndighetens förnyade bedömning och uppdatering av villkoren i tillstånd)

 

Kommissionen anser att landskapets lagstiftning ger möjligheter att kringgå direktivets krav på översyn av tillstånd som gäller tills vidare (art. 13.1), genom att en sådan granskning och revidering i landskapet inte är nödvändig i de fall detta är uppenbart onödigt.

 

Landskapsstyrelsen föreslår att bestämmelserna om granskning och revide­ring av tillståndsvillkor ändras så att de överensstämmer med kraven i arti­kel 13 i rådets direktiv 96/61/EG.

 

3. Förslagets verkningar

 

Förslaget innebär inte några följder för ekonomi, organisation, miljön eller för jämställdheten mellan kvinnor och män.

 

 

Detaljmotivering

 

Ändring av landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd

 

3 § Definitioner. De definitioner av utsläpp och utsläppsgränsvärde som in­förs i lagen överensstämmer med definitionerna i artikel 1 och bilaga I i rå­dets direktiv 96/61/EG.

 

25 § Tillståndsvillkor för förebyggande av förorening. Kraven på att i mil­jötillstånd ange utsläppsgränsvärden för förorenande ämnen samt att i vill­koren inte ange användandet av en viss teknik eller teknologi är i överens­stämmelse med artikel 9.3-4 i rådets direktiv 96/61/EG. Kraven på att i miljötillstånd ange lämpliga utsläppskontrollkrav avseende mätmetod, mät­frekvens, och utvärderingsmetod är i överensstämmelse med bestämmel­serna därom i artikel 9.5 i rådets direktiv 96/61/EG.

 

26 § Tillståndsvillkor om tillsyn och egenkontroll. Bestämmelserna om verksamhetsutövarens skyldigheter att lämna uppgifter för tillsynen och kontrollen av tillståndsvillkoren, är överensstämmelse med bestämmelserna därom i artikel 9.5 i rådets direktiv 96/61/EG.

 

28 § Tillståndets varaktighet. Bestämmelser om granskning och revidering av tillståndsvillkoren är i överensstämmelse med artikel 13.1 i rådets direk­tiv 96/61/EG.

 

 


Lagtext

 

Landskapsstyrelsen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd

 

Föredragen för Republikens President den

Utfärdad i Mariehamn den

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 25 § 1 mom. 1 punkten och 3 mom., 26 § 1 mom. och 28 § 2 mom. landskapslagen den 8 juni 2001 om miljöskydd och miljötillstånd (30/2001) samt

     fogas till 3 § nya 4 och 5 mom. varvid nuvarande 4 mom. blir 6 mom. nuvarande 5 mom. blir 7 mom. och nuvarande 6 mom. blir 8 mom. som följer[1]:

 

3 §

Definitioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Med utsläpp avses direkt eller indirekt förorening från punktkällor eller diffusa källor inom en anläggning av ämnen, vibrationer, värme eller buller i luft, vatten och mark.

     Med utsläppsgränsvärde avses den mängd utryckt med särskilda parametrar eller den koncentration av eller nivå på ett utsläpp som inte får överskridas under en given tidsperiod eller flera givna tidsperioder.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

25 §

Tillståndsvillkor för förebyggande av förorening

     I ett miljötillstånd skall ingå tillräckliga villkor om

     1) utsläpp, förebyggande och begränsning av utsläpp samt utsläppsplat­sens läge, varvid utsläppsgränsvärden skall anges för sådana förorenande ämnen som kan antas finnas i betydande mängder, med angivande av lämpliga utsläppskontrollkrav avseende mätmetod, mätfrekvens, och utvär­deringsmetod,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Tillståndsvillkor ges med beaktande av verksamhetens art, verksamhe­tens sammantagna miljöpåverkan, egenskaperna hos det område där verk­samhetens miljökonsekvenser framträder, betydelsen av de förebyggande åtgärderna för miljön som helhet och de tekniska och ekonomiska förut­sättningarna att genomföra de förebyggande åtgärderna. Tillståndsvillkor om förebyggande och begränsning av utsläpp skall vara baserade på bästa tillgängliga teknik, dock inte så att i villkoren anges att en viss teknik eller teknologi skall användas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


26 §

Tillståndsvillkor om tillsyn och egenkontroll

     Nödvändiga villkor om driftskontroll, kontroll av verksamhetens ut­släpp, avfall och avfallshantering, verksamhetens miljökonsekvenser och kontroll av miljöns tillstånd efter att verksamheten upphört samt om den säkerhet som krävs av verksamhetsutövaren enligt 23 § 3 mom. skall ingå i tillståndsbeslutet. I tillståndet skall verksamhetsutövaren åläggas att lämna de uppgifter som behövs för tillsynen samt kontrollen av att villkoren i till­ståndet iakttas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

28 §

Tillståndets varaktighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I ett tillstånd som beviljats tillsvidare skall bestämmas inom vilken tid en ansökan om granskning och revidering av tillståndsvillkoren skall göras och vilka utredningar som då skall läggas fram. Av särskilda skäl kan också ett tillstånd som beviljats för en viss tid innehålla bestämmelser om revide­ring av villkoren. Miljöprövningsnämnden kan besluta att en sådan gransk­ning inte skall göras om det bedöms vara uppenbart onödig samt om till­ståndsvillkoren gäller för en verksamhet vilken inte är tillståndspliktig i en­lighet med de Europeiska gemenskapernas bestämmelser.

__________________

 

 

Ikraftträdelse

     Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

 

 

Mariehamn den 26 mars 2002

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Sune Eriksson

 


Parallelltexter

 

Parallelltexter till framställning nr 18/2001-2002[1] Rådets direktiv 96/61/EG, EGT nr L 257, 10.10.1996, s. 26.