Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER till FR 2/2001-2002

 

Datum

Arkivbeteckning

 

2001-10-18

FR0220012002-P

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ändring av renhållningslagen

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 2/2001-2002

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om renhållning

 

 

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

28 i §

Anmälan om verksamhet till avfallsregister

     Följande verksamheter skall anmälas:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) försäljning eller förmedling av avfall för återvinning eller slutligt omhändertagande utanför landskapet.

28 i §

Anmälan om verksamhet till avfallsregister

     Följande verksamheter skall anmälas:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) yrkesmässig försäljning eller förmedling av avfall för återvinning eller slutligt omhändertagande.

34 §

Rätt att utföra inspektioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (Nytt 4 mom. infogas)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

34 §

Inspektioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Inrättningar och företag som omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt denna lag skall inspekteras av tillsynsmyndigheten minst en gång vartannat år. Inspektion skall ske minst en gång om året i de fall då tillsynsmyndigheten anser det vara erforderligt på grund av verksamhetens omfattning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder omedelbart i kraft

__________________