R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

                                               framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Europaavtalet med Polen och av anpassningsprotokollet som hör samman därmed samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och protokollet

 

          Om ett internationellt fördrag som Finland ingår innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) faller inom landska­pets behörighet, skall lagtinget enligt 59 § 2 mom. i den nämnda lagen, för att bes­täm­melsen skall bli gällande i landskapet, ge sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

          I det ovan nämnda avtalet och anpassningsprotokollet ingår ett flertal bestämmelser på områden inom vilka lagtinget enligt själv­styrel­sela­gen för Åland har lagstift­nings­be­hörig­het.

          Med bifogande av regeringens proposition i saken, som även innehåller avtals- och protokollstexten, föreslås

                                                              att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det ovan nämnda avtalet och protokollet faller inom landska­pets be­hörighet.

 

          Helsingfors den 25 januari 2002

 

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Justitieminister Johannes Koskinen

 

 

 

 

 

 

4212/08/2001/JM