Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 27/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2002-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Utredning om biobränslebaserat kraftvärmeverk

 

 

Åland är sedan en tid en del av den nordiska elmarknaden. Detta innebär helt nya förutsättningar och utmaningar för den åländska elförsörjningen. Den el som förbrukas på Åland är till största delen importerad el.

     Samhällsekonomiskt skulle det vara gynnsamt om en större del av den förbrukade elen kunde produceras lokalt på Åland. Miljövänlig energi såsom vindkraft och biobränslebaserad produktion bör prioriteras.

     Som ett alternativ borde ett kraftvärmeverk med flis och brännbart avfall som bränsle utredas avseende investerings- och driftsekonomiska förutsättningar. 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att en utredning görs över förutsättningarna att bygga ett kraftvärmeverk på Åland som skulle drivas av biobränsle och brännbart avfall.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2002

 

 

 

Danne Sundman

 

 

Olof Salmén

Bert Häggblom

 

 

Gun-Mari Lindholm