Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2001-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Ny plan- och bygglag för landskapet Åland

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 6/2001-2002

 

INNEHÅLL

LANDSKAPSLAG om allmänna vägar i landskapet Åland. 1

LANDSKAPSLAG om offentliga nöjestillställningar2

LANDSKAPSLAG om allmänna vatten- och avloppsverk. 2

Ellag för landskapet Åland. 2

LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om främjande av gårdsbruk. 3

LANDSKAPSLAG om kommunalvägar3

 

 

 

LANDSKAPSLAG
om allmänna vägar i landskapet Åland

 

 

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

82 '

     Vägområde, som genom indragning av väg enligt 33 ' eller genom förklaring, att användandet för vägändamål upphör, blir obehövligt för allmän väg, skall övergå i ägarens av invidliggande område besittning eller i Mariehamn i stadens besittning, såvitt ej annat följer av vad i detta kapitel eller i 34 ' stadgas. Området anses övergå den dag, då beslutet om indragningen bringas till vederbörandes kännedom såsom i landskapsförordning därom stadgas. Har i lands­kommun vägmarken icke tillhört ägaren av invidliggande område eller i Mariehamn staden, erhåller sagda jordägare i lands­kommun och i Mariehamn staden jämväl äganderätten till marken.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

82 §

     Vägområde, som genom indragning av väg enligt 33 ' eller genom förklaring, att användandet för vägändamål upphör, blir obehövligt för allmän väg, skall på område med antagen detaljplan eller detaljplan under uppgörande övergå i kommunens ägo, och i annat fall i ägarens av invidliggande område besittning eller i Marie­hamn i stadens besittning, såvitt ej annat följer av vad i detta kapitel eller i 34 ' stadgas. Området anses övergå den dag, då beslutet om indragningen bringas till vederbörandes kännedom såsom i landskapsförordning därom stadgas. Har i landskommun vägmarken icke tillhört ägaren av invidliggande område eller i Mariehamn staden, erhåller sagda jordägare i landskommun och i Mariehamn staden jämväl äganderätten till marken.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

89 '

     Stadgandena i detta kapitel tillämpas icke på område, för vilket stadsplan är gällande, ej heller i fråga om sådant område, som utgör en lägenhet eller med stöd av [32 ' landskapslagen angående expropriation för allmänt behov av fast egendom i landskapet Åland] eller med stöd av motsvarande tidigare gällande lagrum inlösts till större del än för väghållning erfordrats.

     Se LL om expropriation av fast egendom och särskilda rättigheter 20 ', G 9.

 

89 §

     Stadgandena i detta kapitel tillämpas inte på område, för vilketdetaljplan är gällande, ej heller i fråga om sådant område, som utgör en lägenhet eller med stöd av 20 ' landskapslagen om expropriation av fast egendom och särskilda rättigheter(62/1979) eller med stöd av motsvarande tidigare gällande lagrum inlösts till större del än för väghållning erfordrats.

 

__________________

 

 

LANDSKAPSLAG
om offentliga nöjestillställningar

 

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

18a '

     Byggnad kan godkännas som samlingslokal när nämnden godkänner att byggnaden får tas i bruk eller vid en särskild förrättning. I beslutet skall byggnads­nämnden ange det antal personer som samtidigt får vistas i lokalen samt de övriga villkor som erfordras med tanke på personsäkerheten och på de sanitära förhållandena i lokalen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

18a '

     Byggnad eller del av byggnad kan godkännas av byggnadsnämnden som samlingslokal i samband med beviljandet av bygglov. Ändring av i byggnad befintliga utrymmen till samlingslokal kräver åtgärdstillstånd av byggnads­nämnden. I beslutet skall byggnads­nämnden ange det antal personer som samtidigt får vistas i lokalen samt de övriga villkor som erfordras med tanke på personsäkerheten och på de sanitära förhållandena i lokalen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

 

LANDSKAPSLAG
om allmänna vatten- och avloppsverk

 

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

7 '

På område, för vilket i byggnadslagen avsedd plan har fastställts eller håller på att utarbetas, får allmänt vatten- och avloppsverk icke anläggas så, att genomförandet av planen försvåras.

7 '

På område med antagen detaljplan eller för vilken plan är under uppgörande, får allmänt vatten- och avloppsverk icke anläggas så att genomförandet av planen försvåras.

 

__________________

 

 

Ellag för landskapet Åland

 

 

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

23 '

     För byggande av elöverförings- och distributionsanläggning inom sådant område, för vilket stads- eller byggnadsplan fastställts eller för vilket beslutats att stads- eller byggnadsplan skall uppgöras fordras stads- eller kommunfullmäktiges samtycke, om inte byggnadsprojektet i sin helhet utförs på den byggandes egen mark. Utan särskilda skäl får samtycke dock inte förvägras eller villkor för dess beviljande uppställas, om vägran eller villkor åsamkar sökanden oskäligt men.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

23 '

     För byggande av elöverförings- och distributionsanläggning på område med antagen detaljplan eller för vilken plan är under uppgörande fordras stads- eller kommunfullmäktiges samtycke, om inte byggnadsprojektet i sin helhet utförs på den byggandes egen mark. Utan särskilda skäl får samtycke dock inte förvägras eller villkor för dess beviljande uppställas, om vägran eller villkor åsamkar sökanden oskäligt men.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

__________________

 

 

LANDSKAPSLAG
om ändring av landskapslagen om främjande av gårdsbruk

 

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

6 '

     Stadgandena i denna lag gäller icke område

     1) för vilket stadsplan fastställts eller vilket är belagt med byggnadsförbud på grund av att stadsplan uppgörs, eller

     2) vilket i byggnadsplan eller fastställd generalplan anvisats för annat ändamål än jord- eller skogsbruk.

6 '

    Bestämmelserna i denna lag gäller inte på område med antagen detaljplan eller för vilken plan är under uppgörande eller på område som i antagen generalplan anvisats för annat ändamål än jord- eller skogsbruk.

 

 

__________________

 

 

LANDSKAPSLAG
om kommunalvägar

 

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

8 '

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     På område, för vilket stads- eller byggnadsplan fastställts eller där tätbebyggelse finnes eller är i utveckling, må väg icke byggas så, att genomförandet av den fastställda eller framtida planen därigenom skulle kunna försvåras.

8 '

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På område med antagen detalj- eller generalplan får väg inte byggas avvikande från den antagna planen så att genomförandet av planen kan försvåras.