Ålands landskapsstyrelse

BILAGA 1

 

Datum

Arkivbeteckning

 

2001-08-23

M0220002001-B1

 

 

Diarienummer

 

 

U20/00/1/14

 

 

Till

 

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilaga 1

Radio- och TV-verksamheten 1995-2000

·       Bilaga till Landskapsstyrelsens meddelande om etermediepolitiskt program för landskapet Åland (M 2/2000-2001)

 

I N N E H Å L L

Lagstiftning och ansvarsfördelning. 1

Mediepolitiskt program för radio och TV. 2

Bolagsordningen för Ålands radio och TV Ab. 2

Kostnadsutvecklingen för medier i samhällets tjänst. Personal3

Utvecklingen av Ålands Radios programverksamhet3

Utbudet av radiokanaler4

Utbudet av TV-kanaler4

Åländsk kabel-TV produktion idag. 5

De åländska mediekonsumenterna. 6

 

 

Nedan följer dels en genomgång av utvecklingen under de senaste fem åren, dels en översikt över etermedieverksamheten och –utbudet idag.

 

 

Lagstiftning och ansvarsfördelning

 

I samband med att den nya självstyrelselagen för Åland (ÅFS 71/1991, FFS 1144/1991) trädde i kraft överfördes lagstiftningsbehörigheten beträffande radio- och televisionsfrågor till landskapet Åland. Radio- och televisionsverksamheten regleras av:

 

·         LL om rundradioverksamhet (ÅFS 117/1993, med ändringar ÅFS 43/1998 och 13/1999),

·         LL om kabelsändningsverksamhet till allmänheten (ÅFS 53/1993),

·         LF om rundradio – och kabelsändningsverksamhet (ÅFS 8/1994).

 

Frekvensfrågorna hör till rikets lagstiftningsbehörighet. Den finska teleförvaltningscentralen skall se till att Åland tilldelas nödvändigt antal frekvenser. I övrigt hör rundradioverksamheten i landskapet till Ålands behörighet.

     Ålands lagting beslutar om public serviceverksamheten via lagstiftning och budgetering. För att bedriva rundradioverksamhet krävs tillstånd av Ålands landskapsstyrelse. Tillstånden beviljas för viss tid. I lagen bestäms att den som har ett sådant tillstånd är skyldig att tillse att programmen är opartiska och sakliga samt att ingens rätt kränks. Därtill skall beaktas en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet i rundradiosändningar. Programverksamheten som helhet skall präglas av det demokratiska samhällsskickets grundidéer samt principerna om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.

     Public serviceradion inledde sin verksamhet år 1996 och övertog då den verksamhet som Rundradion bedrivit på Åland. Ett åländskt radio- och televisionsbolag, Ålands radio/TV Ab bildades med landskapet som enda aktieägare.

     Landskapets inflytande i Ålands radio/TV Ab utövas av ett förvaltningsråd, som avspeglar lagtingets sammansättning. Förvaltningsrådets mandatperiod är 2 år. Förvaltningsrådet utser bolagets styrelse och övervakar styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolagets angelägenheter.

     I enlighet med landskapslagen om rundradioverksamhet finns en av landskapsstyrelsen tillsatt programnämnd med uppgift att i fråga om lagligheten granska de program som förekommit i rundradioutsändning. Om ett program strider mot lag kan programnämnden tilldela tillståndsinnehavaren varning eller sändningsförbund för viss tid. Egensändningar i kabelnät regleras genom landskapslagen om kabelsändningar till allmänheten, i vilken stadgas om en kabelnämnd med likartade uppgifter som programnämndens.

 

 

Mediepolitiskt program för radio och TV

 

I april 1995 tillsatte landskapsstyrelsen en kommitté med uppgift att utarbeta ett mediepolitiskt program för radio- och TV-verksamheten beträffande såväl produktion och distribution av program. Kommittén överlämnade sitt förslag till landskapsstyrelsen i juni 1995 (Åländsk utredningsserie 1995:17). Programmet förelades lagtinget i form av ett meddelande hösten 1995 och ligger till grund för detta meddelande.

     Mediepolitiskt program för radio och TV från år 1995 inkluderar förslag till riktlinjer för både radio och TV. Tonvikten lades vid etermedier i allmänhetens tjänst. Kommittén koncentrerade mycket av sitt arbete kring frågor som rörde programinnehåll och –distribution. En annan kommitté utredde ungefär samtidigt hur verksamheten skulle organiseras i praktiken. Den mediepolitiska kommittén föreslog också att kultur- och näringspolitiska frågor i anslutning till rundradioverksamheten skulle utredas separat.

 

 

Bolagsordningen för Ålands radio och TV Ab

 

I 2 § Bolagsordning för Ålands radio och TV Ab beskrivs målsättningen med den allmännyttiga rundradioverksamheten. Den skall

 

·         främja demokratin genom att tillhandahålla ett mångsidigt utbud av fakta, åsikter och diskussion i samhällsfrågor

 

·         värna om yttrande- och åsiktsfriheten, vara kritiskt granskande och följa principer om fri och obunden journalistik,

 

·         främja insikten i och förståelsen för de grundläggande principerna för självstyrelsen, d.v.s. bevarandet av det svenska språket, utvecklandet av kulturlivet, stärkandet av samhörighetskänslan hos befolkningen och fördjupandet av den samhällspolitiska debatten och demokratin,

 

·         främja programutbudets allmänbildande karaktär och stöda studieverksamheten, samt förmedla myndighetsmeddelanden.

 

 

Kostnadsutvecklingen för medier i samhällets tjänst. Personal

 

Public serviceverksamheten finansieras idag i huvudsak med licensmedel (avgifter för innehav av televisionsapparater). Avgifterna bestäms genom ett särskilt beslut av Ålands landskapsstyrelse.

     I landskapsbudgeten för år 2001 har drygt 14 miljoner mark inklusive 2 miljoner mark för investeringar rörande Smedsbölesändaren reserverats för finansieringen av distribution och produktion av radio- och TV-program. Intäkter i form av licensavgifter har beräknats till 8.415.000 markUtöver licensavgifterna finansieras verksamheten med ett bidrag om 3.462. 000 mark.

     Den mest kostnadskrävande delen är personalkostnaderna. Distributionen av TV-program över Smedsböle beräknas i år till ca 2 miljoner mark. Beloppet inkluderar upphovsrättskostnader för TV på 500.000 mark. Lika mycket kostar de upphovsrättsliga avgifterna för musik. Kostnaderna för administrationen har beräknats till ca 2 miljoner mark, varav ca 1 miljon gäller lokalhyror. I de beräknade utgifterna för verksamheten för år 2001 ingår även avskrivningar på ca 570.000 mark.

 

Nedan visas utvecklingen under den landskapsfinansierade radio- och TV-verksamheten.

Ålands radio/TV

1996

1997

2001

Budg kostn totalt

11 000 000

16 500 000

14 112 000

Varav pers.konstn.

*3 382 107

*5 564 613

**7 000 000

Investeringar

3 000 000

7 000 000

2 000 000

Personal

19

21

24

Varav redaktionen

9

12

15+1 (musikred)

Varav teknisk pers

4+2 i Smedsböle

4+2

4+2

Sändningstid Ålands Radio

4 timmar

12 timmar

Drygt 16 timmar

* uppgifterna är hämtade från Ålands radio och TV Ab, årsredovisning 1996 resp. 1997

** uppgifterna har hämtats från bolagets budget år 2001

 

År 1996 tog bolaget över större delen av den personal som tidigare arbetat för Rundradion. Totalt hade bolaget 19 anställda under år 1996, varav redaktionen bestod av nio personer. Den tekniska personalen bestod av fyra personer och två var anställda för distributionen i Smedsböle.

     År 1997 bestod personalen totalt av 22 anställda; 13 vid redaktionen (inkl en praktikant) samt fyra tekniker. Idag består personalen av 24 personer, varav 15 är journalister (samt en musikredaktör) och fyra tekniker vars uppgifter under de senare åren har ändrats så att de idag arbetar med datoriseringen och digitaliseringen av produktionen. Journalisterna står i ökande grad själva för programproduktionen. I Smedsböle består personalen fortfarande av två personer.  

 

 

Utvecklingen av Ålands Radios programverksamhet

 

Majoriteten av befolkningen på Åland har idag tillgång till ett stort och mångsidigt medieutbud. I detta utbud ingår ett antal radio och TV-kanaler, både eterburna och sådana som förmedlas via kabelnät. Noteras bör att under det första året (1996) var Ålands radio en ”blandkanal” tillsammans med Rundradions programutbud. Tanken var att denna lösning skulle fortgå, något som dock inte kunde förverkligades och istället utvecklades en egen radiokanal från år 1997.

     Idag sänder Ålands Radio och TV helt och hållet eget material med undantag för inköpta nyheter. Direktsändningarna med åländsk sport under veckosluten har utvecklats under de senaste åren. De tidigare musiktimmarna mitt på dagen har ersatts av lättproducerade program av underhållningskaraktär med lyssnarkontakter och intervjuer. På eftermiddagen sänds ett block med samhällsprogram och debatter. På tidig morgon och sent på kvällen sänds ”billig musik”, d.v.s. musik som inte medför höga upphovsrättskostnader.

 

Utbudet av radiokanaler

Den radioverksamhet som förmedlas via Smedsböle sändarstation omfattar Ålands radio, Sveriges radios P1, P2, P3 och P4, de finlandssvenska kanalerna Radio Vega och Radio Extrem samt den finskspråkiga kanalen Radio Suomi. Sistnämnda radiokanal har ett rikstäckande alarmsystem för katastrofmeddelanden, även på svenska. Den privata, kommersiella radiostationen Radio Väst sänder dagliga program men är för närvarande inte hörbar över hela Åland.

     Av Sveriges Radios kanaler sänder P1 huvudsakligen aktualitetsprogram inkl. nyheter, kultur, debatt och radioteater. Utbudet i P2 består till största delen av seriös musik, program för minoriteter och utbildningsradio. P3 är Sveriges Radios ungdoms- och underhållningskanal medan P4, som är Sveriges Radios kanal för lokalradio, erbjuder nyheter, sport samt musik för lyssnare i åldern över 35 år. De finlandssvenska kanalerna Radio Vega och Radio Extrem riktar sig till lyssnargrupper över respektive under 35 år.

     Nedan visas en sammanställning dels av de program som distribueras från sändarstationen i Smedsböle, dels Mariehamns centralantenns (MCA) utbud. Radio Väst sänder även sina program över en egen sändare från Mariehamn.

 

Smedsböle

MCA

Ålands Radio

Ålands Radio

Sveriges P1

Radio Väst

Sveriges P2

Sveriges P1

Sveriges P3

Sveriges P2

Sveriges P4

Sveriges P3

Radio Vega (finl.sv)

Sveriges P4

Radio Extrem (finl.sv)

Sveriges P5

Radio Suomi (finsk)

Radio Vega

 

Radio Extrem

 

Yle Ykkönen Radio

 

Mafia Radio

 

Radio BBC

 

 

Utbudet av TV-kanaler

Ca 60% av de åländska hushållen var år 1995 anslutna till något av de åländska kabelnäten. Under de senaste 5 åren har bl. a Mariehamns centralantenn (MCA) byggt ut nätet, och några nya kabelnät har tillkommit. År 1999 var de sammanlagt 12 till antalet och för närvarande torde ca 70 % av de åländska hushållen vara anslutna till ett kabelnät. De övriga hushållen är hänvisade till direktmottagning från Smedsböle med egna antenner. Mottagning av kommersiella TV-kanaler med egna parabolantenner är ytterligare ett alternativ för många hushåll.

     De TV-program som återutsänds via Smedsbölesändaren är Sveriges TV1 och TV2 i sin helhet samt Finlands TV en blandning av de finlandssvenska programmen i Finlands TV1 och TV2. Den reklamfinansierade TV-kanalen TV Åland sänder via lokala kabelnät.

     Nedan visas hur fördelningen av de populäraste TV-kanalerna mellan Smedsbölesändaren och det gemensamma utbudet i de åländska kabelnäten ser ut. Det bör nämnas att programutbudet varierar mellan de olika kabelnäten och att vissa kabelnät även innehåller andra kanaler än de här uppräknade. T ex sänder Ålands största kabelnät MCA bl. a kanaler som Animal Planet, Discovery och franska TV5. Spalten längst till höger visar ett möjligt TV-utbud över Smedsbölesändaren efter det att Sverige övergått till digital-TV år 2006.

 

Smedsböle

Kabelnät

Smedsböle 2006

Sveriges TV 1

Sveriges TV 1

Sveriges TV 1

Sveriges TV 2

Sveriges TV 2

Sveriges TV 2

Finlands TV 1*

Finlands TV 1

FST (digital)

Finlands TV 2*

Finlands TV 2

 

 

Sveriges TV 3

 

 

Sveriges TV 4

Sveriges TV 4

 

Finlands TV 3

 

 

MTV

 

 

Eurosport

 

 

CNN

 

 

TV 5

 

 

 

Sveriges TV 24

 

 

K-World**

 

 

Åländsk kanal

 

 

Interaktiva tj. ***

* Finlands TV 1 och TV 2 sänds för närvarande som en ”blandkanal” över Smedsböle

** K-World är en kanal som är specialiserad på utbildningsprogram                    

*** Med interaktiva tjänster erhålls mera information om TV-program men också internetliknande tjänster som shoppingtjänster och vädertjänst. Man skall även kunna använda TV:n för bankärenden, beställning av t ex teaterbiljetter och websurfing.

 

 

Åländsk kabel-TV produktion idag

 

Sedan år 1984 har det funnits lokal-TV på Åland. Den lokala TV-produktionen som delvis är reklamfinansierad går under namnet TV-Åland och det privata bolaget Weman Media Ab ansvarar för programproduktionen. Sändningarna, som är regelbundna men inte dagliga, har tidvis även sänts över Smedsbölesändaren. På grund av oklar finansiering visas för närvarande TV-Ålands program endast i de lokala kabelnäten.

     Weman Media som är verksamt sedan år 1996, och dess föregångare Ålands videoproduktion, har under 1990-talet producerat ca 500 program. Verksamheten inkluderar beställningsuppdrag från myndigheter, institutioner och företag. Bolaget säljer även tjänster till andra bolag, samarbetar och utbyter av program med andra lokala produktionsbolag i Finland och Sverige, samt upprätthåller av ett videoarkiv som omfattar 15 år av lokal programproduktion. Därtill har Weman Media även genomfört ett flertal egna dokumentärfilmsprojekt.

     I nära anslutning till Weman Media verkar även Mediaverkstan Ab som tillhandahåller lokaler, tekniskt utrustning och sakkunkap åt filmintresserade, särskilt ungdomar, som producerar egna videofilmer. För dessa uppgifter erhåller Mediaverkstan sedan år 1996 ett avtalsenligt anslag om ca 140.000 mark/år av landskapsstyrelsen. För närvarande arbetar en grupp med en revidering av avtalet.

     Mediaverkstans verksamhet har haft en stimulerande inverkan på filmintresset i landskapet. För närvarande utnyttjar ett 20-tal personer, flertalet av dem ungdomar, Mediaverkstans utrustning och sakkunskap. Mediaverkstan säljer även tjänster i form av kurser till skolor och bidrar med sakkunskap vid skolornas anskaffande av egen utrusning för bl. a. filmvisning.

 

      

De åländska mediekonsumenterna

 

Enligt en lyssnarundersökning som genomfördes av Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 1999 och en undersökning av ålänningarna som mediekonsumenter (Maria Wasström, 1999) är Ålands radio den populäraste kanalen av de radiokanaler som har hörbarhet på Åland. Undersökningen tar fasta på specificerade ålderskategorier. Av samtliga tillfrågade uppger 44 % att de brukar lyssna på Ålands radio. Nedan visas resultatet i procent av de som svarade på frågorna. Här begränsas redovisningen till de radiokanaler som har de flesta lyssnarna på Åland.

 

 

Ålands radio

Radio Väst

Sveriges P3

15-24 år

18

42

39

25-44 år

28

38

35

35-44 år

44

27

35

över 44 år

62

17

22

samtliga

44

27

29

 

De finlandssvenska kanalerna uppges ha ett ganska litet antal lyssnare. Enligt Social och kommunalhögskolan undersökning från år 1999 finns en skillnad beträffande åldersgrupper som lyssnar på de båda åländska radiokanalerna, dvs. Ålands radio har för närvarande sin huvudsakliga målgrupp i åldern från 35 år medan Radio Västs lyssnare huvudsakligen är under 35 år.

     Beträffande TV-tittandet på Åland kan konstateras, att alla svenska TV-kanaler (public servicekanalerna TV1 och TV2 samt de kommersiella kanalerna TV3 och TV4) är populärare än de finländska kanalerna. Ålänningarna väljer huvudsakligen Sveriges TV2 för att följa internationella nyheter. Sen undersökningen gjordes har dock nyheterna i Sveriges TV bytt kanal så, att den tidiga kvällsnyhetssändningen ”Rapport” numera sänds i Sveriges TV1.

     Internet har snabbt slagit igenom på Åland. Mediet ger näst intill obegränsade möjligheter att kommunicera och även att förmedla nyheter. Enligt Maria Wasströms undersökning från år 1999 använder 14 % av de tillfrågade ålänningarna internet för att följa med dagliga nyheter. Ålands radio finns tillgängligt på internet sedan år 1997.

 

__________________