Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 3/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Barbro Sundback m fl

2001-03-12

HM0320002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Främjande av kulturlivets förutsättningar i skärgården

 

 

Fastän huvudansvaret för kulturverksamheten ligger på lokal nivå behövs ett centralt engagemang för att stöda utvecklingen särskilt i glesbygd och skärgård. Det lokala utbudet i glesbygd skärgård är mera mångfacetterat än för tjugo år sedan. I de små skärgårdskommunerna är såväl de ekonomiska som personella resurserna mycket begränsade. På en del håll finns dock vilja och kraft att ge sig i kast med spännande och innovativa projekt.

     I landskapets budget finns 4,5 miljoner mark för kulturell verksamhet. Pengarna fördelas till cirka 50 föreningar och organisationer som verksamhetsstöd. Därutöver beviljas understöd till projekt av engångskaraktär och stipendier till enskilda. Hur mycket av dessa medel som kommer glesbygden och skärgården till del vet troligen inte någon. Sannolikt är att största delen stannar i Mariehamn där de flesta stora föreningar och kulturinstitutioner finns. För att uppnå större regional rättvisa borde särskilda kulturpengar reserveras för verksamheter i glesbygden och skärgården. Antingen så att föreningar och institutioner eller enskilda och grupper som förlägger en del av sin verksamhet i skärgården tilldelas extra kulturpengar . Ett annat sätt att tilldela glesbygden och skärgården kulturpengar är att direkt reservera medel för detta ändamål. Detta kan ske i form av medel för finansiering av en landskapskonstnär eller/och en kulturprojektledare som i samråd med de lokala krafterna utvecklar olika projekt. Projekten kan vara av olika karaktär, t.ex utveckla befintliga projekt, ta fram nya projekt eller utforma samarbetsprojekt mellan olika kommuner. För att uppnå större spridning av landskapets understödda kulturverksamheter måste något medvetet göras för att förbättra förutsättningarna för kulturlivet i skärgården.

 

Med hänvisning till ovan anförda föreslår vi

 

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att ett förslag till fördelning av nästa års kulturanslag görs så att kulturlivets förutsättningar i skärgården främjas.

 

 

Mariehamn den 12 mars 2001

 

 

 

Barbro Sundback

 

 

 

 

 

Anne-Helena Sjöblom

 

 

Lasse Wiklöf