Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER till FR nr 5/2000-2001

 

Datum

Beteckning

 

2001-02-08

FR0520002001P

 

 

 

 

 

  

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 6 § landskapslagen om stöd för skogsbruksåtgärder

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 6 § 2 mom. landskapslagen den 21 april 1998 (84/1998) som följer:

 

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §

Stödgrunder för annat bistånd än bidrag, lån och förhandsfinansiering

- - - - - - - - - - - - - - - -

     I de fall det är ändamålsenligt kan landskapsstyrelsen besluta att i 1 mom. nämnda bistånd ges genom förmedling av en sådan skogsvårdsförening som avses i landskapslagen om skogsvårdsföreningar (10/52). För handhavande av de överlåtna uppgifterna erhåller skogsvårdsföreningen ersättning från landskapsstyrelsen.

- - - - - - - - - - - - - - - -

6 §

Stödgrunder för annat bistånd än bidrag, lån och förhandsfinansiering

- - - - - - - - - - - - - - - -

     I de fall det är ändamålsenligt kan landskapsstyrelsen besluta att i 1 mom. nämnda bistånd ges genom förmedling av Ålands skogsvårdsförening. För handhavande av de överlåtna uppgifterna erhåller skogsvårdsföreningen ersättning från landskapsstyrelsen.

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

 

…till toppen