Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 27/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Viveka Eriksson

2000-03-15

HM2719992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


Ett kulturpolitiskt program avseende kulturarv och kulturmiljö


 


I samband med att lagtinget behandlade det kulturpolitiska programmet konstaterades att de delar som berör vårt kulturarv lämnats åt sidan eftersom det ansågs angeläget att upprätta ett skilt program till den delen.

     Fortsättningsvis saknas ett kulturpolitisk program som omspänner de områden som berör vårt kulturarv och våra värdefulla kulturmiljöer.

     Landskapsbilden håller bl.a. på grund av den minskade djurhållningen, sakta men säkert på att förändras. Kulturlandskapet försvinner i takt med att landskapet växer igen. Vårt öppna landskap är viktigt för oss nulevande ålänningar, för kommande generationer och för Åland som turistlandskap.

     Landskapet förvaltar ett stort antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det är landskapsstyrelsens skyldighet att ta till vara och för kommande generationer bevara det vi fått i arv från våra förfäder.

     Ett kulturpolitisk program om vårt kulturarv behövs för att klargöra principer kring och riktlinjerna för arbetet med att förvalta vårt kulturarv.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

att landskapsstyrelsen snarast för lagtinget presenterar ett kulturpolitisk program med inriktning på kulturarvet och kulturmiljön.

 

 

Mariehamn den 15 mars 2000

 

 

 

 

Viveka Eriksson