Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 26/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Viveka Eriksson

2000-03-13

HM2619992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


Användning av Länsmansgården i Godby


 


Landskapsstyrelsen har ett stort ansvar att bevara och förvalta vårt kulturarv. Landskapet äger många kulturhistoriskt värdefulla byggnader som inte borde uppfattas som en ekonomisk belastning utan som en värdefull tillgång.

“Phersberg” eller “Länsmansgården” i Godby är en byggnad som fått stå övergiven i många år då intresset för att renovera huset varit svalt.

     Byggnaden borde tas om hand av landskapet, ställas i ordning och hyras ut till intresserade. Användningsområdena kan vara många. Till exempel kunde huset bli ett kulturföreningarnas samlingslokal med utrymme för övning och framträdanden.

     I stället för att göra sig av med byggnaden borde landskapsstyrelsen tillsätta en grupp som skulle utreda på vilket sätt landskapet bäst tar till vara huset och lyfter fram de möjligheter som finns. I gruppen borde ingå olika representanter som företräder olika intressen så som t.ex. kulturföreningar, kommunen och museibyrån.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

att Lagtinget hemställer hos landskapsstyrelsen om att landskapsstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp med uppdrag att ge förslag på hur “Länsmansgården” i Godby bäst skall tas till vara och användas.

 

 

Mariehamn den 13 mars 2000

 

 

 

 

Viveka Eriksson