Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Barbro Sundback

2001-10-02

KU1120002001-R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot kulturutskottets betänkande

Ungdomspolitiskt program

·       Kulturutskottets betänkande nr 11/2000-2001

 

 

Undertecknad kan inte goda majoritetens beslut att avslå motionen. Motionen borde ha godkänts för att påskynda arbetet med ett ungdomspolitiskt program. Arbetet är mycket viktigt eftersom en demokratiutveckling är starkt avhängig av att det finns samhällsintresserade och engagerade ungdomar. Deras intresse bör samhället ta vara på och erbjuda dem möjligheter att visa sitt engagemang.

     Betänkandets motiveringar är jag inte helt nöjd med. Det skulle ha varit till fördel för det kommande programarbetet om utskottet och lagtinget i detta skede fattat beslut om gemensamma mål för programarbetet samt försökt definiera vad som menas med ungdomspolitik.

 

Förslagsvis kunde lagtinget anta följande tre mål för ungdomspolitiken:

 

Självständighet

 

-       ungdomar skall ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv

 

Inflytande

 

-       ungdomar skall ha reella möjligheter till inflytande och delaktighet

 

Resurs

 

-       ungdomars engagemang, skapande förmåga och kritiskt tänkande skall tas till vara som en resurs.

 

Ungdomspolitik kan definieras åtminstone på följande två sätt.

1)    Ungdomspolitik är summan av alla de offentliga åtgärder inom olika politikområden som särskilt berör eller riktar sig till ungdomen.

2)    Ungdomspolitik kan också uppfattas som en strävan att fatta politiska beslut utifrån en helhetsbild av ungdomens levnadssituation.

 

Det måste ligga i lagtingets intresse att uppnå stor enighet om ungdomspolitikens grunder och mål. För att trygga den demokratiska utvecklingen av Åland behöver vi gemensamt se till att alla ungdomar oberoende av politisk uppfattning ges möjligheter att utveckla sitt samhällsengagemang och intresse för att ta politiskt ansvar.

 

 

Mariehamn den 2 oktober 2001

 

 

Barbro Sundback