Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 17/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Barbro Sundback

2000-03-16

HM1719992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


Ett ungdomspolitiskt program


 


I sitt handlingsprogram lovar landskapsstyrelsen att ett ungdomspolitiskt program skall göras. I valet talade många varmt för att ungdomarna skulle ges mera inflytande i politiken och att detta är viktigt med tanke på demokratin.

     För att programmet skall kunna tillämpas och resultera i konkreta åtgärder denna mandatperiod måste arbetet igångsättas omedelbart. Under den förra mandatperioden uppgjordes ett kulturpolitiskt och ett miljöpolitiskt program vilka inte tillämpades under mandatperioden eftersom de färdigställdes i så långsam takt.

     Vi anser att ett ungdomspolitiskt program skall ha som övergripande mål att underlätta för ungdomarna att leva ett självständigt liv. De unga skall ha verkliga möjligheter till inflytande, delaktighet och makt. Den resurs som ungas engagemang, skapande förmåga och kritiska tänkande utgör skall tas till vara. Lika möjligheter för flickor och pojkar skall genomsyra alla verksamheter som berör ungdomarna.

     Det nytillsatta ungdomsrådet är den givna instansen för uppgörandet av detta program. Samtidigt bör man tänka på att det är viktigt och värdefullt att så många unga som möjligt dras in i den process som programarbetet medför.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

att Lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att ett ungdomspolitiskt program uppgörs och att programmets övergripande mål skall vara att med olika samhällsinsatser främja ungdomarnas förutsättningar att leva ett självständigt liv.

 

 

Mariehamn den 16 mars 2000

 

 

 

 

Barbro Sundback