Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 16/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Barbro Sundback

2000-03-16

HM1619992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


En utredning om mobbning och utbrändhet inom arbetslivet


 


Alltfler upplever att tempot i vardagslivet drivs upp. Tiden räcker inte till för arbete, familj och rekreation. Stress och långvarig överansträngning på arbetsplatsen gör att många känner sig ständigt trötta, missnöjda och upplever kroppsliga symptom som ont i ryggen, magen och huvudet. Utbrändhet och andra former av utmattning blir allt vanligare som orsak till sjukskrivningar.

     De strukturella förändringarna på arbetsmarknaden är en bakomliggande förklaring till det uppskruvade tempot i arbetslivet. Datatekniken, höjda kompetenskrav och nya arbetsuppgifter vid sidan av allt annat som skall göras bidrar till att pressa arbetstakten. Skärpt konkurrens ökar automatiskt kraven på de anställda att prestera mera och mera.

     Också på arbetsplatsen uppstår konflikter som en följd av ovan relaterade förändringar. Mobbing och känslor av maktlöshet sprider sig bland personalen vilket ytterligare försämrar klimatet på många arbetsplatser. Arbetsledningen saknar ofta kompetens att förhindra och lösa problem av typ mobbing. För att förebygga mobbing och utbrändhet behövs ofta en helt ny syn på de anställda och ledningen. Dagens människor är högt utbildade och vana att ta ansvar. De anställda borde få ökat inflytande över sitt eget arbete och själva arbetsplatsen.

     Konflikter och slitningar på arbetsplatsen har många dåliga följder. Den som överanstränger sig drabbas givetvis men också hela arbetsplatsen och den drabbades familj. Det är med andra ord ett stort folkhälsointresse att främja en sund utveckling av arbetslivet.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

att Lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att en bred undersökning görs om omfattningen av och orsakerna till mobbing och utbrändhet inom arbetslivet för att klargöra vilka förebyggande åtgärder som bör vidtas.

 

 

Mariehamn den 16 mars 2000

 

 

 

 

Barbro Sundback