Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 14/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Anders Englund

2000-03-16

HM1419992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


Ersättning till mark- och vattenägare för olägenheter till följd av fartygstrafik


 


Herr talman

 

Vi har i dag en betydande fartygstrafik i vissa farleder genom vår vackra skärgård. Vi kan även konstatera att det uppstår betydande skador och olägenheter för många mark- och vattenägare. Många har drabbats oskäligt speciellt vid vissa platser nära farlederna.

     Fartygstrafiken är mycket viktig för hela det åländska samhället och vi anser principiellt inte att det är rederierna som skall betala ersättning eftersom de redan i dag betalar farleds- och andra avgifter. Transportbolagen betalar inte heller till markägarna vid vägdragningar, utan det är samhället, vilket det också bör vara i detta fall.

     Vi föreslår att landskapsstyrelsen skall utreda hur man på ett rimligt sätt kan ersätta mark- och vattenägare som drabbats av skador och olägenheter till följd av den ökade fartygstrafiken i vissa farleder.

 

Med hänvisning till det ovan anförda anhåller vi om

att lagtinget hemställer om att landskapsstyrelsen utreder hur man på ett rimligt sätt kan ersätta de mark- och vattenägare som drabbats av skador och olägenheter till följd av den ökade fartygs- trafiken i vissa farleder.

 

 

Mariehamn den 16 mars 2000

 

 

 

 

Anders Englund

Per-Erik Eriksson