Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 6/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Hasse Svensson

2000-03-15

HM0619992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


En aktivitets- och servicecentral för kulturorganisationer


 


Ålands kulturorganisationer och -grupper behöver en kreativ mötesplats,  utformad för deras specifika behov, gärna i anslutning till landskapsstyrelsens kulturbyrås planerade nya lokaliteter.

     Centret bör inrymma en service- och bokningscentral för kulturföreningarna, öppen främst eftermiddagar och kvällar, med IT-rum, kopiering med mera. En liten stab med administrativt och ekonomiskt sakkunniga kunde göra viktiga insatser för ett mångsidigt, aktivt och kreativt åländskt kulturliv.

     Här skulle åländskt frivilligt föreningsliv få välbehövlig handräckning, utan höga kostnader, angående organisationernas planering, budgetering, bokföring och revision. De viktiga kamerala och administrativa sysslorna skrämmer i dag bort många kreativa människor från det organiserade kulturarbetet. Få vill ta på sig ansvaret som sekreterare och kassörer i små kulturföreningar och -grupper, då formella och övriga krav på dessa funktioner hela tiden skärps.

     Att ansöka om olika anslag, bidrag och stipendier blir alltmer arbetsdrygt för sådana, som är ovana med inte sällan omfattande regelverk och formella villkor. Här skulle lätt tillgängliga sakkunnigas råd och handräckning betyda mycket.

     Till ett sådant aktivitetscentrum kunde med fördel fogas

·       sammanträdesrum och grupprum,

·       ett litet referensbibliotek för kulturorganisationerna, gärna också

·       en liten film- och videosal,

·       en fotostudio och ett välutrustat fotolaboratorium för också de nyaste teknikerna, samt

·       studiesalar för bildkonst.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

att Lagtinget hemställer om att landskapsstyrelsen låter planera och inrätta en aktivitets- och servicecentral för kulturföreningar och ‑grupper.

 

 

Mariehamn den 15 mars 2000

 

 

 

 

Hasse Svensson