Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2000-2001

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Kulturutskottet

2001-03-15

KU0720002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Kulturutskottets betänkande om

Ekonomiskt stöd till de åländska församlingarna för att bevara kyrkorna och miljöerna runt dem

·       Hemställningsmotion nr 3/1999-2000

 

Innehåll

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

Reservation. 3

 

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion nr 3/1999-2000 föreslås att lagtinget hemställer hos landskapsstyrelsen om åtgärder för att ekonomiskt stödja de åländska församlingarna så att kyrkorna och miljöerna runt dem kan bevaras.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget förkastar motionen men bringar betänkandets motivering till landskapsstyrelsens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Skyddet av kyrkliga byggnader regleras i kyrkolagen enligt vilken kyrkobyggnader som är uppförda före 1917 är underkastade byggnadsskydd. Kyrkolagen stadgar vidare att beslut om sådan renovering av en kyrklig byggnad som väsentligen förändrar dess exteriör eller interiör skall fastställas av kyrkostyrelsen som i sin tur skall bereda museiverket tillfälle att yttra sig. Kyrkolagen ger också i övrigt museiverket vissa påverkningsmöjligheter, verket har till exempel rätt att ta initiativ till skydd av en viss byggnad. Vad beträffar kostnaderna för renovering av kyrkobyggnaderna konstaterar utskottet att församlingarna utifrån sina ekonomiska förutsättningar betalar in medel till samt erhåller bidrag från kyrkans centralfond.

     Enligt självstyrelselagen för Åland har landskapet behörighet i fråga om fornminnen samt skydd av historiskt värdefulla byggnader och föremål i landskapet. Utskottet konstaterar att kyrkolagen dock inte beaktar landskapets behörighet på det museala området i och med att landskapsstyrelsens museibyrå inte har den roll i landskapet som museiverket har i riket. Museibyrån har trots detta, med landskapsstyrelsens goda minne, fyllt vissa funktioner i fråga om skyddet av kyrkorna i landskapet. Vid byrån finns en informell kyrkogrupp som samlar den expertis som finns i landskapet i fråga om kyrkobyggnaders bevarande och gruppen fungerar som ett slags remissorgan i frågor som rör kyrkobyggnaderna. Museibyrån bistår även församlingarna med råd i fråga om vård och restaurering, till exempel utarbetar byrån mot smärre betalning vårdplaner för de olika kyrkorna. Utskottet förhåller sig positivt till att museibyrån på detta sätt bistår församlingarna.

     Utskottet delar motionärernas åsikt att de åländska kyrkorna och miljöerna runt dem är av stort kulturhistoriskt värde och skyddet av de i landskapet så talrika medeltidskyrkorna är en väsentlig angelägenhet. Utskottet delar dock inte motionärernas åsikt att landskapsstyrelsen direkt ekonomiskt skulle stöda församlingarna så att kyrkorna och miljöerna runt dem kan bevaras. Detta är enligt utskottets mening primärt kyrkostyrelsens ansvar.

     Enligt utskottets mening aktualiserar motionen dock en viktig problematik, nämligen museibyråns oklara roll. Utskottet anser att åtgärder borde vidtas för att få till stånd en ändring av kyrkolagen så att också landskapsstyrelsens museibyrå skulle ges rätt att till exempel avge yttranden till kyrkostyrelsen i fråga om renoveringar av de åländska kyrkorna. Ett initiativ till en ändring av kyrkolagen kan väckas på flera sätt. Trots att kyrkolagen inte ger landskapsstyrelsen rätt att väcka initiativ till en ändring av lagen bör landskapsstyrelsen, enligt utskottets mening, inte se sig förhindrad att ta ett informellt initiativ i en fråga som har självstyrelsepolitiska aspekter.

     Utskottets beslut har tillkommit efter omröstning (3-2) och biträtts av ordföranden Strand, vice ordföranden Harry Eriksson och ersättaren Holmberg.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 mars 2000 inbegärt kulturutskottets yttrande över hemställningsmotionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson, kanslichefen Elisabeth Nauclér, landskapsantikvarien Magnus Elwendahl, platschefen Elisabeth Palamarz samt kontraktsprosten Juanita Fagerholm-Urch.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Strand, vice ordföranden Harry Eriksson, ledamöterna Svensson och Sundback samt ersättaren Holmberg.

     Ledamöterna Svensson och Sundback har fogat en gemensam reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget med förkastande av hemställningsmotion nr 3/1999-2000 bringar utskottets betänkande till landskapsstyrelsens kännedom.

 

 

Mariehamn den 6 februari 2001

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Strand

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson

 


Reservation

 

 

Museibyrån har en kyrkogrupp bestående av sakkunniga tjänstemän som ger rådgivning till församlingarna och utlåtanden till domkapitlet i frågor som berör de åländska kyrkornas byggnadsskydd. Med åren har denna verksamhet utökats och museibyrån gör upp vårdplaner för kyrkornas bevarande. Detta arbete utförs på ett oreglerat sätt och är därför inte långsiktig eller heltäckande.

     De åländska kyrkornas kultur- och byggnadshistoriska värden är omistliga. Det är därför nödvändigt att tillräckliga resurser skapas för att trygga dessa värden för all framtid. De åländska församlingarna har varken sakkunskap eller pengar för att garantera kyrkornas underhåll och andra mera omfattande restaureringsåtgärder. Församlingarnas ekonomiska tillgångar minskar vilket gör att landskapet som ansvarig myndighet för det åländska kulturarvet måste ta ett mera heltäckande kontinuerligt ansvar för bevarandet av de åländska kyrkorna och kyrkomiljöerna.

     I stället för förkastande av motionens kläm borde kulturutskottet närmare ha konkretiserat vilka insatser som landskapet borde göra på kort och lång sikt. Enligt undertecknade borde en person vid museibyrån omgående få ett formaliserat kyrkoantikvariskt ansvar för de åländska kyrkorna och miljöerna. En kyrkoantikvarie skulle garantera att alla åländska kyrkor följdes upp på ett professionellt sätt. Dessutom borde landskapet årligen uppta ett belopp på t.ex. 500.000 mark i budgeten för åtgärder för bevarande av de åländska kyrkorna. Anslaget skulle fördelas i enlighet med de vårdplaner som finns och för att uppgöra nya vårdplaner för de kyrkor som ännu inte har sådana.

 

 

 

Mariehamn den 15 februari 2001

 

 

 

Barbro Sundback

 

 

Hasse Svensson