Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 11/1999-2000

 

Datum

Arkivbeteckning

 

 

FR1119992000

 

 

 

 

 

 

 

 

Till

 

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ändring av 2 § LL om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse

 

I N N E H Å L L

Förslag. 1

Motivering. 1

1. Bakgrund och behov av ändring. 1

2. Förslagets innehåll 2

3. Ikraftträdelsebestämmelser 2

4. Ärendets beredning. 3

5. Förslagets ekonomiska verkningar 3

Lagtext 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om arvode för  medlem av Ålands landskapsstyrelse  3

 

 

Förslag

 

I enlighet med lagtingets beslut om budget för år 2000 föreslår landskapsstyrelsen att årsarvodet för dess medlemmar höjs så att det bättre motsvarar det ansvar och de arbetsuppgifter som numera är förenade med detta politiska förtroendeuppdrag. Enligt förslaget skall medlemmarnas arvode i fortsättningen utgå enligt en löneklass som är två löneklasser högre än den som gäller för lagtingets ledamöter.

 

__________________

 

 

Motivering

 

1. Bakgrund och behov av ändring

 

Storleken på arvodet för landskapsstyrelsens medlemmar fastställs enligt 2 § landskapslagen om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse (17/1985). Efter lagens ikraftträdandet har bestämmelsen ändrats två gånger. Den första ändringen gjordes  i samband med den så kallade parlamentarismreformen 1988 varvid lantrådets tjänsteställning upphörde. Genom ändringen likställdes alla medlemmar och arvodet fastställdes till en nivå som motsvarade nivån för lagtingsledamöternas arvode. Det innebar i praktiken en höjning och A27 var den löneklass som då kom att utgöra grund för arvodet. Tre år senare ändrades bestämmelsen igen som en följd av att lagtingsledamöternas arvode höjdes. Arvodet fastställdes då till den nuvarande nivån som motsvarar löneklass A28. Dessutom formulerades lagtexten så att arvodet för landskapsstyrelsemedlemmarna vad löneklassen beträffar i fortsättningen automatiskt skulle följa lagtingsledamöternas arvode utan att vidare lagändringar krävdes. Enligt den gällande skrivningen skall årsarvodet vara det arvode jämte fem ålderstillägg som utgår enligt den löneklass som gäller för lagtingets ledamöter. Till lantrådet betalas arvodet förhöjt med tjugo procent och till vicelantrådet förhöjt med fem procent.

     Lagtingsledamöternas arvode höjdes ifjol så att det nu baseras på löneklass A28 med sex ålderstillägg. Eftersom löneklassen inte ändrades innebar beslutet dock ingen höjning av landskapsstyrelsemedlemmarnas arvode. Det betyder att inga justeringar har gjorts av arvodet för landskapsstyrelsens medlemmar sedan 1991. Under den tid som arvodet har varit oförändrat har dock landskapsstyrelsemedlemmarnas ansvar och uppgifter förändrats betydligt. Den största förändringen skedde i november 1995 då lagstiftningen om ökat ansvar för landskapsstyrelsens medlemmar trädde i kraft som en uppföljning av parlamentarismreformen. Den viktigaste orsaken till reformen 1995 var den ändring av självstyrelselagen som trädde i kraft två år tidigare och som genom det nya ekonomiska systemet har givit både lagting och landskapsstyrelse större makt och därmed också större ansvar. En annan orsak var medlemskapet i europeiska unionen. Reformen innebar också en överföring av ansvar från tjänstemännen till landskapsstyrelseledamöterna. Trots att reformen ställde stora och delvis nya krav på landskapsstyrelsens medlemmar bedömdes det dock inte vara nödvändigt att höja deras arvode vid denna tidpunkt.

     Det är uppenbart att utvecklingen av arvodet för landskapsstyrelsens medlemmar släpar efter till exempel i jämförelse med lönenivån bland avdelningschefer och annan chefspersonal inom landskapets förvaltning. För närvarande får kanslichefen lön enligt löneklass A31 och finanschefen enligt löneklass A30. Övriga avdelningschefer inom den allmänna förvaltningen inklusive lagberedningen får lön enligt löneklass A28. Som jämförelse kan också nämnas Ålands hälso- och sjukvård där förvaltningschefens lön ligger någonstans mellan löneklasserna A35 och A36 medan lönen för primärvårdschef och sjukvårdschef i det närmaste motsvarar löneklass A31 respektive A33.

     För att även i framtiden kunna locka kompetenta personer att ställa upp som medlemmar i landskapsstyrelsen i konkurrens med förvaltningen – och kanske framför allt näringslivet – krävs en höjning av arvodet. Med anledning av detta beslöt landskapsstyrelsen att i budgetförslaget för år 2000 föreslå en höjning av arvodet. Förslaget till budget godkändes sedan av lagtinget utan ändringar på denna punkt. För att kunna verkställa budgetbeslutet förutsätts dock att 2 § landskapslagen om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse ändras.

 

 

2. Förslagets innehåll

 

Enligt budgetförslaget skall årsarvodet för landskapsstyrelsens medlemmar beräknas enligt löneklass A30 med samtliga ålderstillägg. Det betyder att arvodet kommer att ligga på en nivå som är två löneklasser över den löneklass som utgör grund för lagtingsledamöternas arvode. Förhöjningen av lantrådets och vicelantrådets arvode föreslås vara oförändrad.

     Enligt förslaget skall kopplingen till lagtingsledamöternas arvode kvarstå. På så sätt kommer utvecklingen av landskapsstyrelsemedlemmarnas arvode även i fortsättningen att följa utvecklingen av arvodet för lagtingsledamöterna utan att det krävs någon lagändring.

 

 

3. Ikraftträdelsebestämmelser

 

När det gäller höjningen av arvodet för landskapsstyrelsens medlemmar är verkställigheten av lagtingets budgetbeslut i det här avseendet beroende av den föreslagna lagändringen. Lagen bör därför träda i kraft så snart som möjligt varför ikraftträdelsedatum lämnas öppet.

 

 

4. Ärendets beredning

 

Det materiella innehållet i förslaget behandlades av landskapsstyrelsen under beredningen av förslaget till budget för år 2000 och därefter av lagtinget under budgetbehandlingen. På basis av det har lagförslaget sedan utarbetats vid lagberedningen.

 

 

5. Förslagets ekonomiska verkningar

 

Den föreslagna ändringen innebär att en ledamot av landskapsstyrelsen kommer att få ett arvode om 28.314 mark per månad i stället för som tidigare 23.116 mark vilket innebär en höjning med 5.198 mark. För lantrådet och vicelantrådet blir höjningen tjugo respektive fem procent större.

     I budgeten för år 2000 anges kostnaden för lantrådet och landskapsstyrelsens ledamöter till 4.576.000 mark vilket är en ökning med 21,8 procent jämfört med fjolårets budget. Denna summa omfattar bland annat kostnaden för den höjning av medlemmarnas arvode som avses i det här förslaget.

 

 

Lagtext

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om arvode för
medlem av Ålands landskapsstyrelse

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 1 mom. landskapslagen den 4 april 1985 om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse (17/1985), sådant det lyder i landskapslagen den 7 mars 1991 (17/1991), som följer:

 

 

2 §

     Till medlem av landskapsstyrelsen utgår årsarvode samt dyrortstillägg. Därtill har medlem rätt till semesterpremie och, i förekommande fall, semesterersättning. Årsarvodet är det arvode samt sex ålderstillägg som utgår enligt den löneklass som är två löneklasser högre än den som vid varje tidpunkt gäller för lagtingets ledamöter. Dyrortstillägg och semesterpremie erläggs enligt de grunder som gäller för landskapets tjänstemän i motsvarande fall.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 2 mars 2000

 

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Olof Salmén