Ärende RP 6/2012-2013

Registrerat Status

2012-11-29

Slutbehandlat i plenum
Ärenderubrik
Republikens presidents framställning om godkännande av fördraget om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen samt om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Kroatien, å andra sidan
Datum
Åtgärd Ladda ner
2012-11-28Framställning från Republikens President RP 6/2012-2013
2012-11-28Expedierat Ålands landskapsregering Begäran om yttrande 
2012-12-03För kännedom
2013-02-28Svar från Ålands landskapsregering RP 6/2012-2013-s
2013-03-04För kännedom
2013-03-13Remiss till Lag- och kulturutskottet Avförs
2013-03-18Remiss till Lag- och kulturutskottet
2013-04-29Betänkande från Lag- och kulturutskottet LKU 8/2012-2013
2013-04-29Bordläggning
2013-04-29Första behandling Bordlagt
2013-04-30Fortsatt första behandling
2013-05-03Andra behandling
2013-05-03Lagtingets beslut LTB 43/2013
2013-05-03Expedierat Brev 117/2013 
Sökord
Fördrag | Kroatien | Eu | Anslutning | Europeiska Unionen | Stabiliseringsavtal | Associeringsavtal | Avtal